سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گل ز بلبل، روی می پوشد هنوز

ای صبا! برخیز و بردار این حجاب

ای پیک صبا مصر وصالم بکف آمد

از جای بجنب آخر و برخیز بشیرا

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد

و گر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب

صبا تا پرده نگشاید، زروی غنچه، ننشیند

اگر گل می درد جامه و گر بلبل فغان دارد

صبا در مگذر از خاک در او

که کار ما ازین در می گشاید

صبا شراب صفا ریخت در پیاله گل

به یک پیاله مل گشت روی گل ناری

اگر نسیم صبا گردی از درت یابد

بسی که مشک ختن را دهد جگر خواری

گاهی سموم قهر تو، همدست با خزان

گاهی نسیم لطف تو، همراه با صبا

در ساحت تو مروخه جنبان بود، شمال

در مجلس تو مجمره گردان بود، صبا

گر از شمامه خلقت صبا اثر یابد

شود بنفشه محزون چو گل از آن هم شاد

تعداد ابیات منتشر شده : 501469