سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر

سپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

تا از آن جام زرافشان جرعه ای بخشد به من

ز لطف خاک صبا گشت بر هوا غالب

چنان که می چکدش از حیا عرق ز جبین

هیچ کس را نیست بر دامن غباری از رهت

جز صبا را کز غبار توست دامن عنبرین

صبا چون نیست امکان تصرف در سر کویش

نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی!

شرح رای تو دهد شمع فلک در اصباح

دم زخلق تو زند باد صبا در اسحار

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

تو می روی به سلامت سلام من برسانی

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند

با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

ز روی لطف بگویش که جا نگه داردتعداد ابیات منتشر شده : 373712