سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا صبا می رود به بستان ها

چون تو سروی نیافت در چمنی

سلیمان است گویی در عماری

که بر باد صبا تختش روان است

چون صبا حال پریشانی زلفت شرح داد

هیچ می دانی کز آنساعت دلم در بند اوست

ببین که مرغ چمن دمبدم هزار سلام

بدست باد صبا می کند بباغ ابلاغ

ز باد حال تو می پرسم و چو می بینم

حدیث باد صبا هست سربسر همه باد

ایا صبا گرت افتد بکوی دوست گذار

نیازمندی من عرضه ده بحضرت یار

ز دور چرخ فتادم بمنزلی که صبا

سوی وطن نبرد خاک من برون ز غبار

نو عروس باغ را مشاطهٔ باغ صبا

هر نفس می افکند در سنبل مشکین شکن

گر صبا بوئی ز گیسویت بترکستان برد

مشک اذفر خون شود در ناف آهوی ختن

باد صبا میکشد رخت ریاحین به باغ

دست هوا میکند مشگ تتاری نثار

 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی گیسو باد در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263