سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز صبا سنبل او دوش به هم بر می شد

وز نسیمش همه آفاق معطر می شد

چه شد که باد صبا خاک می کند بر سر

برادریش گرامی مگر به خاک در است؟تعداد ابیات منتشر شده : 380496