سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حدیث عشق جانان گفتنی نیست

و گر گویی کسی همدرد باید

دو عالم ذره است و مهر خورشید

دلست انگشتری و عشق جمشید

اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی

حدیث عشق به پایان رسد نپندارم

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن

دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود

مپرس کشته شمشیر عشق را چونی

چنان که هر که ببیند بر او ببخشاید

حریف را که غم جان خویشتن باشد

هنوز لاف دروغ است عشق جانانش

به ظاهر پند مردم می نیوشم

نهانم عشق می گوید که منیوش

گر یکی از عشق برآرد خروش

بر سر آتش نه غریب است جوش

حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق

چنان شده ست که فرمان عامل معزولتعداد ابیات منتشر شده : 373712