سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم

هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

ز درد عشق تو دوشم امید صبح نبود

اسیر عشق چه تاب شب دراز آرد

به دست عشق درافگند همچو مرغ به دام

کمند عشق تو هر جا دلی است سودایی

در کوی عشق باشد، جان را خطر اگر چه

جایی که عشق باشد، جان را خطر نباشد

عمر ما کم شد و عشق تو فزون پنداری

کانچه کم گشت زعمرم همه در عشق فزود

عمر من کم شد و عشق تو فزون پنداری

کانچه از عمر کم آمد، همه در عشق فزود

میان صبر و عشق ای جان نزاع است از برای دل

که اندر دل نمی گنجد غم عشق و شکیبایی

در راه عشق نبود جز عشق رهنمائی

زیرا که هیچ راهی بی راهبر نباشد

هر چند بی هدایت واصل نمی توان شد

در عشق سالکانرا جز عشق نیست هادی

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی

تعداد ابیات منتشر شده : 501469