سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمر برف است و آفتاب تموز

اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز

بنای خاک بنایی است سخت سست نهاد

سرای عمر سرایی عظیم مختصر است

نگویمت: به تو می ماند از عزیزی عمر

که عمر اگرچه عزیز است، هم نمی ماند

سیف فرغانی یار است تو را حاصل عمر

چه بود فایده از عمر چو حاصل برود؟

جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است

جز سر عشق هر چه بگویی بطالت است

عمر من است زلف تو بو که دراز بینمش

جان من است لعل تو بو که به لب رسانمش

آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

وان نه بالای صنوبر که درخت رطب است

چه عادلی است که ز عدل او ممالک را

تنعمی است موفی سعادتی است سعید

چه روی است آن که پیش کاروان است

مگر شمعی به دست ساروان است

خوشا! دلی که گرفتار زلف دلبند است

دلی است فارغ و آزاد، کو درین بند است

 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935