سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمر برف است و آفتاب تموز

اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز

بنای خاک بنایی است سخت سست نهاد

سرای عمر سرایی عظیم مختصر است

نگویمت: به تو می ماند از عزیزی عمر

که عمر اگرچه عزیز است، هم نمی ماند

خوشا! دلی که گرفتار زلف دلبند است

دلی است فارغ و آزاد، کو درین بند است

دل است غنچه به یکباره و سوسن است زبان

بسی است ره زبان آوری به دلداری

مجال عمر تو چندانکه می شود کمتر

تو را امید فزون است و حرص بیشتر است

این چه خشم است که رفتی و نمی آیی باز؟

عمر باز آیدم ای عمر اگر باز آیی

ملک نهاد فقیر از ملک نژاد، به است

به پیش من ملک آن است کو ملک سیر است

از روی شما صبر نه صبر است که زهر است

وز دست شما زهر نه زهر است که حلواست

طریق راستی یکساله راه است

طریق رفتن چپ چار ماه است


 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی احسان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712