سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی

خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد

حال درویش چنان است که خال تو سیاه

جسم دل ریش چنان است که چشم تو سقیم

طلب نمی کنی از من سخن جفا این است

وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی

کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست

چمن به است ز چرخ برین به سهیه بید

خلاف نیست بر ان چرخ پیر است برین

به طالع تو مشرف شده است شاه فلک

به طلعت تو منور شده است تاج و نگین

عجب نیست در تو که ما و منی است

که اصل سرشتت ز ما و منی است

چه حاجت است که سایل کند سوال از تو؟

به بر سوال، کفت را مقدم است جواب

شب فراق که داند که تا سحر چند است

مگر کسی که به زندان عشق دربند استتعداد ابیات منتشر شده : 373712