سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لالی سخنش گوهری است کز بن گوش

غلام حلقه به گوش است لولوی عدنش

نه بر بقای حریرم مذهب است طراز

نه بر کمیت روانم مغرق است لگام

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است

وقت عذر آوردنست استغفرالله العظیم

کف او مقسم ارزاق وضیع است وشریف

در او کعبه آمال صغار است وکبار

زوال ظلمت ظلم است از ستاره بدیع

کمال دولت فضل است از زمانه بعید

به زیر هر شکنش عنبر است خرواری

که باربند عبیر است زلف چون رسنش

شوق را بر صبر قوت غالب است

عقل را با عشق دعوی باطل است

مجنون عشق را دگر امروز حالت است

کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالت است

این خط شریف از آن بنان است

وین نقل حدیث از آن دهان است

آن عرق است از بدنت یا گلاب

آن نفس است از دهنت یا عبیر

تعداد ابیات منتشر شده : 504827