سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در سخا و مروت و احسان

مثل تو مادر زمانه نزاد

در دور تو مادر زمانه

مانند تو یک پسر ندارد

یا شنیدی که در وجود آمد

آفتابی ز مادر و پدری

کس مثل تو خوبروی فرزند

نشنید که هیچ مادر آورد

همچنان پیر نیست مادر دهر

که بیاورد چون تو فرزندی

مشکل بزاید از تو بسی خیر، از آنکه تو

چون مادر زمانه ز نیکی سترونی

تو آن برادر صاحبدلی که مادر دهر

به سالها چو تو فرزند نیکبخت نزاد

حسرت مادر گیتی همه وقت این بودست

که بزاید چو تو فرزند مبارک مولود

دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر

که دگرباره به خون در نبرد دندانش

پشت دوتای فلک راست شد از خرّمی

تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را

 • جستجوی شهر در حافظ
 • جستجوی خار گل در عطار
 • جستجوی تکاپو در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی دگر مگوی حدیث از نعیم در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی افتادگی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135