سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

ما همچنان در اوّل وصف تو مانده ایم

در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم

ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟

مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت

برفت کار ز دست و رسید عمر، به پایان

بیا و مرحمتی کن، که هست وقت رعایت

کنون گشت موی سیاهم سپید

ز عمر گرامی شدم ناامید

به پایان شد شب عیش ملاهی

سپیدی گشت پیدا در سیاهی

صد جور بکن که همچنان مطبوعی

صد تلخ بگو که همچنان شیرینی

صنم چون شنید این سخن شاد گشت

درونش ز بند غم آزاد گشت

یارب این نامه سیه کردهٔ بیفایده عمر

همچنان از کرمت بر نگرفتست امید

عمر صلابت عثمان حیای حیدر دل

که زنده گشت بدو دین احمدو سننش


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712