سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

ما همچنان در اوّل وصف تو مانده ایم

کنون گشت موی سیاهم سپید

ز عمر گرامی شدم ناامید

بزرگان نشستند و خوان خواستند

بخوردند و مجلس بیاراستند

اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی

حدیث عشق به پایان رسد نپندارم

فرشته رشک برد بر جمال مجلس من

گر التفات کند چون تو مجلس آرایی

مگر ز مدت عمر آنچه مانده دریابی

که آنچه رفت به غفلت دگر نیاید باز

که چون بگذرد نیز این هفته عمر،

ز خواب اندر آئی، بود رفته عمر

هنوز قصه هجران و داستان فراق

به سر نرفت و به پایان رسید طومارم

به لب رسید مرا جان و برنیامد کام

به سر رسید امید و طلب به سر نرسید

کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727