سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

ما همچنان در اوّل وصف تو مانده ایم

سعدیا عمر گران مایه به پایان آمد

همچنان قصه سودای تو را پایان نیست

سعدیا گر قدمت راه به پایان نرساند

باری اندر طلبش عمر به پایان برسانی

در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم

ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟

شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد

دور به آخر رسید و عمر به پایان

شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زایل

مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت

برفت کار ز دست و رسید عمر، به پایان

بیا و مرحمتی کن، که هست وقت رعایت

گفتم به پایان آورم در عمر خود با او شبی

حالا به عشق روی او روزی به پایان می برم

سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم

که به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم

تعداد ابیات منتشر شده : 504827