سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هلاک نفس به نزدیک طالبان مراد

اگر چه کار بزرگست مختصر گیرند

سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست

که پیش اهل هنر منصبی بود ما را

اگر مراد نصیحت کنان ما این است

که ترک دوست بگویم تصوریست محال

مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست

به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

مراد ازین سخنم دانی حکیم چه بود

سلامی ار نکند حمل بر تقاضایی

نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی

که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

داده فلک عنان ارادت به دست تو

یعنی که مرکبم به مراد خودم بران

بس چون تو ملک زمانه بر تخت نشاند

هر یک به مراد خویشتن ملکی راند

همیشه دولت و بختت رفیق باد و قرین

مراد و مطلب دنیا و آخرت حاصل

اگر ز پیش برانی مرا که برخواند

وگر مراد نبخشی که از تو بستاند

تعداد ابیات منتشر شده : 509490