سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه خوشست مرغ وحشی که جفای کس نبیند

من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد

مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوی

حبذا مرغ که آخر پر و بالی دارد

سفرهای علوی کند مرغ جانت

گر از چنبر آز بازش پرانی

تا پر هوا ز دل نریزد

جانت نشود چو مرغ طیار

ای به عشق درخت بالایت

مرغ جان رمیده در پرواز

مرغ وحشی اگر عقاب شود

نکند کرکسان چرخ شکار

عاملت یوز پای در دامست

واعظت مرغ دانه در منقار

پای رفتن نماند سعدی را

مرغ عاشق بریده پر باشد

چنان مرغ دلم را صید کردی

که بازش دل نمی خواهد نشیمن

خواهی که پای بسته نگردی به دام دل

با مرغ شوخ دیده مکن همنشیمنی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165