سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه عالم گر این صورت ببینند

کس این معنی نخواهد کرد مفهوم

صورتند این امرا جمله ز معنی خالی

اوست چون درنگری صورت معنی داری

به هیچ صورتی اندر نباشد این همه معنی

به هیچ سورتی اندر نباشد این همه آیت

اهل معنی را از او صورت نمی بندد فراق

وانکه این صورت نمی بندد ز معنی غافلست

بدان دژ پرده ای خوش ساز کردند

ز قولش این غزل آغاز کردند:

نه مهرست این، که داغ دولتست این

که بر دل بر ز دست این بی نوا را

صحبت از این شریفتر صورت از این لطیفتر

دامن از این نظیفتر وصف تو چون کند کسی

هیچ بلبل نداند این دستان

هیچ مطرب ندارد این آواز

از ملک کی برآید این قدرت؟

آدمی که تواند این کردار؟

گر کسی شرح این بنا گفتی

عقل باور نکردی این گفتار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165