سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

گویی کدام سنگدل این پند نشنود

بر کوه خوان که باز به گوش آیدت صدا

داروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شد

هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش

من این خیال نبندم که دانه ای به مراد

میان این همه تشویش دام برگیرم

که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق

دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد

در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر

در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز

سالها گیتی نثار مقدم این روز را

دامن دریا و کان پر در ومرجان یافته

زلف سیه گشوده که این قلب عقربست

روی چو مه نموده که این مهر انورست

یار ثابت قدم اینک ز سفر باز آمد

وگر از پای درافتاد بسر باز آمد

بلبل مست نگر باز که چون باد بهار

بهوای سمن و سنبل تر باز آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165