سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بزیر پای ایشان است در معنی سر گردون

به صورت گر چه گردون است بر بالای درویشان

پیام اهل دل است این خبر که سعدی داد

نه هر که گوش کند معنی سخن داند

آب شوق از چشم سعدی می رود بر دست و خط

لاجرم چون شعر می آید سخن تر می شود

سعدی ار شعر من و حسن تو دیدی گفتی

غایت این است جمال و سخن آرایی را

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

رفت از جفای خصمان سرگشته گرد عالم

آن کو به گرد کویت می گشت شعر خوانان

دانی از بهر چه معنی خاک پایت می نباشم

تا تو را ننشیند از من بر دل نازک غباری

ز شعر خویش سه بیتم به یاد می آید

در این قصیده همی آورم کنون به میان

اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری

یاد ساحل کی کند مستغرق دریای عشق

زانکه این معنی نداند هر که او بر ساحلست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165