سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شعر آورم به حضرت عالیت زینهار

با وحی آسمان چه زند سحر مفتری؟

در گنج معنی دلم باز کرد

سخن را ز هر گونه ای ساز کرد

گشاده لشکر شامت به نیم روز کمین

کشیده ابرو ی شوخت برآفتاب کمان

هزار جامه معنی که من براندازم

به قامتی که تو داری قصیر می آید

هرگز اگر راه به معنی برد

سجده صورت نکند بت پرست

اگر ز عالم صورت گذشته ئی خواجو

بگیر ملکت معنی که مملکت آنست

چو بر ابرو کمانش وسمه بنهاد

مغنی بر کمانچه ساز می داد:

گمان برند که در عودسوز سینه من

بمرد آتش معنی که بو نمی آید

ای صورتت ز گوهر معنی خزینه ای

ما را ز داغ عشق تو در دل دفینه ای

تو شاه کشور حسنی و حاجبت ابرو

ولی خموش که بس حاجبی به پیشانیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165