سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امید هست که منشور عشقبازی من

از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی

دور از رخت چو خواجو دورم ز صبر و طاقت

لیکن بطاق ابرو از دلبران تو طاقی

گرچه خواجو بیقین شعر تو سحرست ولیک

هیچ قدرش نبود با ید بیضای کلیم

دررست لفظ سعدی ز فراز بحر معنی

چه کند به دامنی در که به دوست برنریزد

از ذوقهای شعر روانش بسی که خلق

گویند: کافرین خدا بر روان او

که از در معنی چه پرورده ای؟

ز درای خاطر چه آورده ای؟

گمان برند که در عودسوز سینه من

بمرد آتش معنی که بو نمی آید

تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت

بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند

در وهم می نگنجد کاندر تصور عقل

آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

آن کس که دلی دارد آراسته معنی

گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165