سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هم به معنی زهره را نایب مناب

هم به صورت ماه را قایم مقام

در وهم می نگنجد کاندر تصور عقل

آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

دررست لفظ سعدی ز فراز بحر معنی

چه کند به دامنی در که به دوست برنریزد

شراب خورده معنی چو در سماع آید

چه جای جامه که بر خویشتن بدرد پوست

اگر زر می زنی در ملک معنی

به از مستی نیابی کیمیائی

در وصف خوبی تو صاحب لسان معنی

بسیار گفت لیکن ناورد در بیانت

از ذوقهای شعر روانش بسی که خلق

گویند: کافرین خدا بر روان او

چست بودست مرا کسوت معنی همه وقت

باز بر قامت زیبای تو چالاکترست

کمان ابرو ترکان به تیر غمزهٔ جادو

گشاده بر دل عشاق مستمند کمین را

سپر صبر تحمل نکند تیر فراق

با کمان ابرو اگر جنگ نیاغازی به

تعداد ابیات منتشر شده : 510165