سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن کس که دلی دارد آراسته معنی

گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد

که از در معنی چه پرورده ای؟

ز درای خاطر چه آورده ای؟

ای صورتت ز گوهر معنی خزینه ای

ما را ز داغ عشق تو در دل دفینه ای

هم به معنی زهره را نایب مناب

هم به صورت ماه را قایم مقام

امید هست که منشور عشقبازی من

از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی

هر دم ز سوز عشقت سعدی چنان بنالد

کز شعر سوزناکش دود از قلم برآید

مرا زمانه فضیلت نهد بر اهل زمین

وگر همین قلم خشک و شعر تر گیرد

سعدی خویشتنم خوان که به معنی ز توام

که به صورت نسب از آدم و حوا دارم

هر که او را دیده ای باشد، شناسد صورتی

کار صورت سهل باشد، ره به معنی مشکلست

لاف مزن سعدیا شعر تو خود سحر گیر

سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165