سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لاف مزن سعدیا شعر تو خود سحر گیر

سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست

چو آواز مرغ سحر گوش کرد

پریشانی شب فراموش کرد

صورتند این امرا جمله ز معنی خالی

اوست چون درنگری صورت معنی داری

شعر آورم به حضرت عالیت زینهار

با وحی آسمان چه زند سحر مفتری؟

با چنین صورت که از معنی پر است

سخت بی معنی بود صورت گری

ای مرغ سحر تو صبح برخاسته ای

ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست

چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

ای گل از پرده برون آی که مرغ سحری

همره قافلهٔ باد سحر باز آمد

سحر است چشم و زلف و بناگوششان دریغ

کاین مؤمنان به سحر چنین بگرویده اند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165