سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لاف مزن سعدیا شعر تو خود سحر گیر

سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست

چو آواز مرغ سحر گوش کرد

پریشانی شب فراموش کرد

شعر آورم به حضرت عالیت زینهار

با وحی آسمان چه زند سحر مفتری؟

صورتند این امرا جمله ز معنی خالی

اوست چون درنگری صورت معنی داری

با چنین صورت که از معنی پر است

سخت بی معنی بود صورت گری

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

ای مرغ سحر تو صبح برخاسته ای

ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست

ای گل از پرده برون آی که مرغ سحری

همره قافلهٔ باد سحر باز آمد

سحر است چشم و زلف و بناگوششان دریغ

کاین مؤمنان به سحر چنین بگرویده اند

تعداد ابیات منتشر شده : 510120