سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر که بی او زندگانی می کند

گر نمی میرد گرانی می کند

خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند

مشک دارد نتواند که کند پنهانش

نادان به جز حکایت دنیا نمی کند

ناچار خود حکایت دنیا کند دنی

صورتند این امرا جمله ز معنی خالی

اوست چون درنگری صورت معنی داری

با چنین صورت که از معنی پر است

سخت بی معنی بود صورت گری

مخنث که بیداد بر خود کند

از آن به که با دیگری بد کند

پیکان آب داده کند رخنه در زره

نوک سنان نیزه ز جوشن کند گذار

با دوستان خویش نگه می کند چنانک

سلطان نگه کند به تکبر سپاه را

رفت آنکه قصد خون گوزنان کند پلنگ

با شیر در نشیمن گوران کند قرار

یار با ما بی وفایی می کند

بی گناه از من جدایی می کند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165