سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سعدیا گر همتی داری منال از جور یار

تا جهان بوده ست جور یار بر یار آمده ست

بر یار ذلیل هر ملامت کاید

چون یار عزیز می پسندد شاید

بر یار ذلیل هر ملامت کید

چون یار عزیز می پسندد شاید

مرا و خار مغیلان به حال خود بگذار

که دل نمی رود ای ساربان ازین منزل

می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم

که من بی دل بی یار نه مرد سفرم

هر که مجموع نباشد به تماشا نرود

یار با یار سفرکرده به تنها نرود

کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست؟

کدام یار بپیچد سر از ارادت یار؟

به تشویش قیامت در که یار از یار بگریزد

محب از خاک برخیزد محبت همچنان دارد

دلا منال ز بیداد و جور یار که یار

تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست

یار ناپایدار دوست مدار

دوستی را نشاید این غدّارتعداد ابیات منتشر شده : 373712