سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مگذر، ای ساربان، ز منزل یار

تا دمی در غمش بگریم زار

تو چه یاری که نداری غم و اندیشهٔ یار

یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

ترک رضای خویش کند در رضای یار

سعدیا گر همتی داری منال از جور یار

تا جهان بوده ست جور یار بر یار آمده ست

منزل و راه نیست غیر از تو

راه و منزل نمودمت، هشدار!

بر یار ذلیل هر ملامت کاید

چون یار عزیز می پسندد شاید

بر یار ذلیل هر ملامت کید

چون یار عزیز می پسندد شاید

ای یار آشنا علم کاروان کجاست

تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست

سعدیا با یار عشق آسان بود

عشق باز اکنون که یار از دست رفت

دگر مگوی حدیث از نعیم و ناز بهشت

بهشت منزل یارست و وصل یار نعیم

تعداد ابیات منتشر شده : 502039