سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دگر مگوی حدیث از نعیم و ناز بهشت

بهشت منزل یارست و وصل یار نعیم

یار از برای نفس گرفتن طریق نیست

ما نفس خویشتن بکشیم از برای یار

رواست گر نکند یار دعوی یاری

چو بار غم ز دل یار بر نمی گیرد

مرا و خار مغیلان به حال خود بگذار

که دل نمی رود ای ساربان ازین منزل

از یار از دیار جدا مانده ایم و هیچ

نه نزد یار ماست خبر نزد دیار ما

ایکه در عالم بزیبائی و لطفت یار نیست

با چنین صورت مگر هم خویش باشی یار خویش

ای یار آشنا که دم از خویش می زنی

بیگانه شو ز خویش چو یار آشنای تست

ای صبر پای دار که پیمان شکست یار

کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار

می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم

که من بی دل بی یار نه مرد سفرم

در عشق یار نیست مرا صبر و سیم و زر

لیک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار

تعداد ابیات منتشر شده : 505890