سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یار زیبا گر بریزد خون یار

زشت نتوان گفت زیبا می کند

ای باد اگر به گلشن روحانیان روی

یار قدیم را برسانی دعای یار

هر که مجموع نباشد به تماشا نرود

یار با یار سفرکرده به تنها نرود

کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست؟

کدام یار بپیچد سر از ارادت یار؟

کدام دوست که دوری گزیند از بردوست

کدام یار که گیرد قرار بیرخ یار

یار باید که هر چه یار کند

بر مراد خود اختیار کند

ما را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست

هم پیش یار گفته شود ماجرای یار

یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش

ای که دستی چرب داری پیشتر دیوار خویش

ما بغیر از یار اول کس نمیگیریم یار

اختیار اولین یارست و کردیم اختیار

یار من آن که لطف خداوند یار اوست

بیداد و داد و رد و قبول اختیار اوست

تعداد ابیات منتشر شده : 501574