سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لهجه شیرین من پیش دهان تو چیست

در نظر آفتاب مشعله افروختن

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سروبالا را

شمشیر کشیدست نظر بر سر مردم

چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد

نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج

نروند اهل نظر از پی نابینایی

زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش

آن کش نظری باشد با قامت زیبایی

طریق اهل نظر خامشی و حیرانیست

که در نهایت وصفت نمی رسد تحسین

که ای جان من کرده از تن سفر

و یا روشنایی دور از نظر

نظر خدای بینان طلب هوا نباشد

سفر نیازمندان قدم خطا نباشد

بران بنشست چون گل شاد و خرم

نظر می کرد سوی مجلس جم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165