سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

نظر خدای بینان طلب هوا نباشد

سفر نیازمندان قدم خطا نباشد

اگر خدای نباشد ز بنده ای خشنود

شفاعت همه پیغمبران ندارد سود

انصاف نباشد که من خسته رنجور

پروانه او باشم و او شمع جماعت

هر پای که در خانه فرو رفت به گنجی

دیگر همه عمرش سر بازار نباشد

از همه باشد به حقیقت گزیر

وز تو نباشد که نداری نظیر

آن بر سر گنج است که چون نقطه به کنجی

بنشیند و سرگشته چو پرگار نباشد

در این سماع همه ساقیان شاهدروی

بر این شراب همه صوفیان دردآشام

با تو همه برگ ها مهیاست

بی تو همه هیچ حاصل من

شام شکستگان را هرگز سحر نباشد

وز روز تیره روزان تاریکتر نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165