سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رای منور تو سپهری همه قرار

ذات مبارک تو جهانی همه وفا

در این سماع همه ساقیان شاهدروی

بر این شراب همه صوفیان دردآشام

تحیتی همه زاری چو نامهٔ ویسه

تحیتی همه یاری چو پاسخ رامین

تا آتشی نباشد در خرمنی نگیرد

طامات مدعی را چندین اثر نباشد

تو با همه متحد به سیرت

تو با همه متفق به کردار

از همه باشد به حقیقت گزیر

وز تو نباشد که نداری نظیر

در نظر دشمنان نوش نباشد هنی

وز قبل دوستان نیش نباشد گزند

انصاف نباشد که من خسته رنجور

پروانه او باشم و او شمع جماعت

دیشب همه شب دست در آغوش سلامت

و امروز همه روز تمنای سلامی

مردم همه دانند که در نامه سعدی

مشکیست که در کلبه عطار نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165