سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد

یاری که تحمل نکند یار نباشد

مردم همه دانند که در نامه سعدی

مشکیست که در کلبه عطار نباشد

گرم جواز نباشد به بارگاه قبول

و گر مجال نباشد که کام برگیرم

آن شرط مهربانی و تحقیق دوستیست

کز بهر دوستان بری از دشمنان جفا

دیشب همه شب دست در آغوش سلامت

و امروز همه روز تمنای سلامی

آن به که نظر باشد و گفتار نباشد

تا مدعی اندر پس دیوار نباشد

کجا شد آن همه مهرومحبت وپیوند ؟

کجا شد آن همه سوگند و وعده وپیمان ؟

تو را نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد

همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند

گر چه در چشم خلایق همه زیبا آیند

لازم است آن که دارد این همه لطف

که تحمل کنندش این همه ناز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165