سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ولی فیک الاراده فوق وصف

ولکن لم تردنی ما احتیالی

حال نیازمندی در وصف می نیاید

آن گه که بازگردی گوییم ماجرا را

نگارخانه چینی که وصف می گویند

نه ممکن است که مثل نگار ما باشد

گر کسی وصف او ز من پرسد

بیدل از بی نشان چه گوید باز

زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

دانی کدام دولت در وصف می نیاید

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

شمایلی که نیاید به وصف در اوهام

خصایصی که نگنجد به ذکر در افواه

کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید

مگر هم آینه گوید چنان که هست حکایت

مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت

ای که در وصف نیاید کرم اخلاقت

ور بگویند وجوهش نتوان گفت و حدودتعداد ابیات منتشر شده : 373712