سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در وصف او اگر چه اشارات کرده اند

ما وصف می کنیم به قانون دیگرش

ای کودک خوبروی حیران

در وصف شمایلت سخندان

ولی فیک الاراده فوق وصف

ولکن لم تردنی ما احتیالی

حال نیازمندی در وصف می نیاید

آن گه که بازگردی گوییم ماجرا را

نگارخانه چینی که وصف می گویند

نه ممکن است که مثل نگار ما باشد

سپر افگندم در وصف کمان ابروت

بی زبان مانده ام همچو دهان سوفار

وصف بالای بلندت بسخن راست نیاید

با تو چون راست توان گفت ببالا که بلائی

لعلت نگین خاتم خوبی وصف زده

بر گرد روی خوب تو هم دیو و هم پری

گر کسی وصف او ز من پرسد

بیدل از بی نشان چه گوید باز

زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

تعداد ابیات منتشر شده : 505935