سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پشت دوتای فلک راست شد از خرّمی

تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را

آنکه بر شاهسوار فلک ار بانگ زند

که بدار ای فلک او را نبود باز مدار

نهد ز ضعف شکم و بر زمین براق فلک

اگر شمار تو بر پشت او ببند زین

در مرکز حضیض بماند چنان حقیر

از اوج تو فلک، که بر اوج فلک سها

که دوران فلک بسیار بودست

که بخشودست و دیگر در ربودست

دریغ بازوی سرپنجگی که برپیچد

ستیز دور فلک ساعد توانایی

که شاها آمدن فرخنده بادت

فلک چاکر، زمانه بنده بادت

نثاری بر سرش ریزان ز بالا

ز اطباق فلک لولوی لالا

مرا فلک شرف بندگی درگاهی

نصیب کرد که شد سعد اکبرش دربان

دست بر پشت مار مالیدن

به تلطف نه کار هشیارست


 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی خواب در حافظ
 • جستجوی بت خود را بشکن خوارو ذلیل به فتوت چو خلیل در جامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375466