سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پشت دوتای فلک راست شد از خرّمی

تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را

آنکه بر شاهسوار فلک ار بانگ زند

که بدار ای فلک او را نبود باز مدار

نهد ز ضعف شکم و بر زمین براق فلک

اگر شمار تو بر پشت او ببند زین

در مرکز حضیض بماند چنان حقیر

از اوج تو فلک، که بر اوج فلک سها

که دوران فلک بسیار بودست

که بخشودست و دیگر در ربودست

دریغ بازوی سرپنجگی که برپیچد

ستیز دور فلک ساعد توانایی

که شاها آمدن فرخنده بادت

فلک چاکر، زمانه بنده بادت

نثاری بر سرش ریزان ز بالا

ز اطباق فلک لولوی لالا

هنوز روی سلامت به کشورست وعید

هنوز پشت سعادت به مسندست سعاد

اگر سپهر در اید به سایه علمت

بنات پرده نشین فلک شوند بنینتعداد ابیات منتشر شده : 367935