سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پشت دوتای فلک راست شد از خرّمی

تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را

روز نبرد آنزمان کز سم اسبان شود

پشت زمین پر هلال روی فلک پرغبار

آنکه بر شاهسوار فلک ار بانگ زند

که بدار ای فلک او را نبود باز مدار

جهان پناها در زحمتم ز دور فلک

تو داد بخشی و داد من از فلک بستان

روی زمین و خون دلم نم گرفته است

پشت فلک ز بار غمم خم گرفته است

نهد ز ضعف شکم و بر زمین براق فلک

اگر شمار تو بر پشت او ببند زین

در مرکز حضیض بماند چنان حقیر

از اوج تو فلک، که بر اوج فلک سها

اگرچه آسمانش پشت باشد

نیارد با تو زد خورشید پهلو

که دوران فلک بسیار بودست

که بخشودست و دیگر در ربودست

دریغ بازوی سرپنجگی که برپیچد

ستیز دور فلک ساعد توانایی

تعداد ابیات منتشر شده : 504917