سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بگردان ساقیا جام لبالب

بیاموز از فلک دور دمادم

شب نیست که در فراق رویت

زاری به فلک نمی رسانم

با این همه چشم زنگی شب

چشم سیه تو راست هندو

مرا که شکر و ثنای تو گفته ام همه عمر

مگر خدای نگیرد به راست گفتاری

هنوز روی سلامت به کشورست وعید

هنوز پشت سعادت به مسندست سعاد

اگر سپهر در اید به سایه علمت

بنات پرده نشین فلک شوند بنین

در این کشور آسایش و خرمی

ندید و نبیند به چشم آدمی

مگر کان فرومایهٔ زشت کیش

به کارش نیاید خر پشت ریش

جهان رضا را شده کدخدا

سریر سران را زده پشت پا

یکی بر فلک سوده پر کلاه

یکی تکیه گه جسته زلفش ز ماه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165