سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مخنث که بیداد بر خود کند

از آن به که با دیگری بد کند

اگر نسیم سحر، بر ختن گذار کند

زرشک مشک، چه خونها که در جگر کند

عجب که در عسل از زهر می کند پرهیز

حذر نمی کند از تیر آه زهرآلود

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

گر کوششیت افتد پر داده ام به تیر

ور بخششیت باید زر داده ام به کان

ز عین نعل براق مواکبت دل قاف

هزار بار شده رخنه رخنه چون سر سیم

مگر صاحبدلی روزی به رحمت (از روی رحمت) (روزی بخواند)

کند در کار درویشان دعایی

چه باشد گر ز رحمت پارسایی

کند در کار درویشی دعایی

سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ

نتواند که کند دعوی همبالایی

بنده بیتی همی کند تضمین

که از آن خوبتر ندارد یادتعداد ابیات منتشر شده : 288239