سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

محب صادق اگر صاحبش به تیر زند

محبتش نگذارد که بر کند پیکان

مخنث که بیداد بر خود کند

از آن به که با دیگری بد کند

پهلوی تن ضعیف کند پشت دل قوی

صیدی که در ریاض ریاضت کند چرا

پادشاهی نه به دستور کند یا گنجور

نقشبندی نه به شنگرف کند یا زنگار

اگر نسیم سحر، بر ختن گذار کند

زرشک مشک، چه خونها که در جگر کند

دیوانه می کند دل صاحب تمیز را

هر گه که التفات پری وار می کند

دراج بوم او، همه شاهین کند شکار

و آهوی دشت او، همه سنبل کند چرا

عجب که در عسل از زهر می کند پرهیز

حذر نمی کند از تیر آه زهرآلود

چون تحمل می کند تن صحبت پیراهنش

چون کند افتاده است آن این زمان در گردنش؟

سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی

هم بر آن گونه که گلگونه کند روی نگارتعداد ابیات منتشر شده : 365483