سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید

که همی از نفسش بوی عبیر آید و عود

منت ایزد را که می بینم به یمن همتت

چشم بیمار جهان داروی درمان یافته

چو ماکیان به در خانه چند بینی جور؟

چرا سفر نکنی چون کبوتر طیار

نسیم صبح بر اندام نازکش بگذشت

چو بازگشت به بستان بریخت برگ بهار

عدوی دولت او را همیشه کوفت رسد

وگر سرش همه پیشانیست چون مسمار

دستت چو به کارد کلک را بتراشید

دانی سر انگشت تو چون بخراشید؟

رومیانه روی دارد زنگیانه زلف و خال

چون کمال چاچیان ابروی دارد پرعتیب

مهی دید از ضعیفی چون هلالی

تراشیده قدی همچون خلالی

چون روا باشد که سعدی گویدت

«سرو بستانی تو یا مه یا پری»

ای مرغ صبح بشکن ناقوس پاسبانان

تا من دمی برآرم اندر کنار جانان

تعداد ابیات منتشر شده : 508620