سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه خواجو ازو پریشانست

زلف آشفته کار عیاریست

به هر آستین کو برافشاندی

ملک دامنی گوهر افشاندی

اهل دل تا کنند پیوسته

طلب نیکوان شیرین کار

کار من مستمند بیچاره بساز

کان بر تو به هیچ آید و برماست بسی

سرنامهٔ عشق خود ز ما پرس

کین عشق نه کار دیگرانست

تا حال منت خبر نباشد

در کار منت نظر نباشد

دین درختیست، در دلش بنشان

شرع تخمیست، در دماغش کار

لطف الهی بکند کار خویش

مژده رحمت برساند سروش

عاشق دیوانه سرمست را

پند خردمند نیاید به کار

خدایگان وزیران ملک آصف عهد

زهی نهاده نهاد تو عدل را بنیاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165