سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن کش نشسته باشد در خانه لاله رویی

حاجت نباشد او را رفتن به لاله زاری

بخت و دولت به برم زآب روان باز آمد

وز سعادت به سرم سرو روان باز آمد

دولت آمد به بر و بخت و سعادت برسید

مشتری از سر شادی به کمان باز آمد

جان چو بشنید که آن جان جهان باز آمد

از سر راه عدم رقص کنان باز آمد

ژاله بر برگ سمن همچون عرق بر روی او

لاله در صحن چمن مانند آن رخسار نیست

بنگر ای شمع که پروانه دگر باز آمد

از پی دل بشد و سوخته پر باز آمد

به لاله زار و گلستان نمی رود دل من

که یاد دوست گلستان و لاله زار منست

بر مثال لاله دارم سینه ای پر خون، که از وی

نالهٔ زارم برآید چون ببینم لاله زاری

گر بهار و لاله و نسرین نروید گو مروی

پرده بردار ای بهار و لاله و نسرین من

هر که همچون من و تو از عدم آمد به وجود

همه دانند که از بهر سجود آمد وجود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165