سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که شاها کمین بنده شهریار

برین آستان آمد امیدوار

مبارکتر شب و خرمترین روز

به استقبالم آمد بخت پیروز

به استقبالت آمد بخت پیروز

شب قدر تو خواهد گشت نوروز

سمن را یافت در والا حصاری

ببسته لاله زاری در ازاری

فرود برکه اش عین الحیوتی

معصفر روزه اش از هر نباتی

جهل باشد فراق صحبت دوست

به تماشای لاله و سمنی

آمد کنون بدایت عمرم بمنتها

لیکن گمان مبر که غمش را نهایتیست

هر که را بر سماط بنشستی

واجب آمد به خدمتش برخاست

هر که آمد عمارتی نو ساخت

رفت و منزل به دیگری پرداخت

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو لاله خودروست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165