سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به باغ تازه کن آیین دین زردشتی

کنون که لاله برافروخت آتش نمرود

شوخی شکرالفاظ و مهی لاله بناگوش

سروی سمن اندام و بتی حورسرشتی

به همنشینی رندان سری فرود آور

که گنجهاست در این بی سری و سامانی

تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر

برآمدی و سر آمد شبان ظلمانی

رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی

اقصای بر و بحر به تأیید عدل او

آمد به تیغ حادثه دربارهٔ امان

ور ایدون که دشوارت آمد سخن

دگر هر چه دشوارت آید مکن

هواب بتان رفتم از سر بدر

به یکبارگی عقلم آمد به سر

در آمد ز راه سخن گستری

سخن راند از نظم در دری

اگر زانکه می باید آمد بگوی

که تا پیشت آیم به سر همچو گوی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165