سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بزرگان درگاه برخاستند

به پوزش زبان را بیاراستند

اگر زبان مرا روزگار دربندد

به عشق در سخن آیند ریزه های عظام

کجا توانمت انکار دوستی کردن

که آب دیده گواهی دهد به اقرارم

صدف وار باید زبان درکشیدن

که وقتی که حاجت بود در چکانی

مرا هزار زبان فصیح بایستی

که شکر نعمت وی کردمی یکی ز هزار

با تو نقشی که در تصور ماست

به زبان قلم نیاید راست

گر برسد ناله سعدی به کوه

کوه بنالد به زبان صدا

چشمم به زبان حال گوید

نی آن که به اختیار گویم

از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید

زبان بریده بکنجی نشسته صمٌّ بکمٌ

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165