سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مهست این یا ملک یا آدمیزاد

پری یا آفتاب عالم افروز

سوار گرم رو آفتاب پنداری

کشیده تیغ زر از بهر مردم داناست

چون به عزم حضرت خورشید جمشید اقتدار

آفتاب سایه گستر، سایه پروردگار

فروغ رایش چون آفتاب عالمگیر

اساس جاهش مانند قطب پا بر جای

اگر بیندت عکس تیغ آفتاب

درآید به چشمش از آن آب آب

گر نیستی صقالت رایت ز آه حلق

بودی گرفته آینه آفتاب زنگ

ای به رخسار آفتاب دوم

وی به دیدار یوسف ثانی

اگر چه صاحب حسنند در جهان بسیار

چو آفتاب برآید ستاره ننماید

پیغمبر، آفتاب منیرست در جهان

وینان ستارگان بزرگند و مقتدا

من خود چگونه دم زنم از عقل و طبع خویش

کس پیش آفتاب نکردست مشعلی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165