سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بوی گل آورد نسیم صبا

بلبل بیدل ننشیند خموش

تا نسوزد برنیاید بوی عود

پخته داند کاین سخن با خام نیست

بدو گفتم که مشکی یا عبیری

که از بوی دلاویز تو مستم

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

به ناله کار میسر نمی شود سعدی

ولیک ناله بیچارگان خوش است بنال

عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاری

عبوس زهد به وجه خمار ننشیند

مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

خوی به دامان از بناگوشش بگیر

تا بگیرد جامه ات بوی گلاب

ترش روی بهتر کند سرزنش

که یاران خوش طبع شیرین منش

که با یکدیگر هر دو را مدتی

دم صحبتی بود و خوش صحبتی


 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429