سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است

که بوی عنبر و گل ره نمی برد به مشام

چو باد صبح به بوی گل و سمن بر خیز

بیا چو شبنم و خوش بر کنار سبزه نشین

چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی غش

کنون به جز دل خوش هیچ در نمی باید

خوش نسیمی از چمن بر خاست بر خیز ای ندیم !

خوش بر آور در هوای باغ یک دم چون نسیم

خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم

یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار

می جهد نبض صبا خوش خوش به حد اعتدال

تا طبایع را مزاج مختلف شد مستقیم

گل همین پنج روز و شش (روز پنج و شش) باشد

وین گلستان همیشه خوش باشد

بوی گل آورد نسیم صبا

بلبل بیدل ننشیند خموش

تا نسوزد برنیاید بوی عود

پخته داند کاین سخن با خام نیست

برآورد خوش نازکان را شراب

به رقص اندر آوردشان چو رباب


 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی چرخ و فلك در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365483