سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاری

عبوس زهد به وجه خمار ننشیند

مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

خوی به دامان از بناگوشش بگیر

تا بگیرد جامه ات بوی گلاب

ترش روی بهتر کند سرزنش

که یاران خوش طبع شیرین منش

که با یکدیگر هر دو را مدتی

دم صحبتی بود و خوش صحبتی

ز بویش همه بوی جان یافتم

دوای دل و جان در آن یافتم

چنان پنداشتی کامد نگارش

گرفتی خوش در آغوش و کنارش

اگر چه صبح دارد خوش صفایی

ولیکن نیستش چندان بقایی

هفته ای می رود از عمر و به ده روز کشید

کز گلستان صفا بوی وفایی ندمید

تذروان خفته خوش در ظل شاهین

ز بالش باز کرده فرش و بالین

 • جستجوی پناه در همه ی آثار
 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی دنیا هیچ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508575