سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در گنج معنی دلم باز کرد

سخن را ز هر گونه ای ساز کرد

مرا هرآینه روزی تمام کشته ببینی

گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت

بسیار مشو غره، بدین حسن دلاویز

کین حسن دلاویز تو را حسن من آراست

گفتم که: پایمال فراق توام چرا؟

گفتا: ازان سبب که نداری به دست مال

دست طلب داشتن ز دامن معشوق

پیش کسی گو کش اختیار به دست است

زهرم مده به دست رقیبان تندخوی

از دست خود بده که ز جلاب خوشترست

عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

شاکر نعمت و پرورده احسان بودم

چنین که دست خیالت گرفت دامن من

چه بودی ار برسیدی به دامنت دستم

به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش

گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست

گر سرت مست کند بوی حقیقت روزی

اندرونت به گل و لاله و ریحان نرود

تعداد ابیات منتشر شده : 508620