سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در گنج معنی دلم باز کرد

سخن را ز هر گونه ای ساز کرد

جز خداوندان معنی را نغلطاند سماع

اولت مغزی بباید تا برون آیی ز پوست

دادار غیب دان و نگهدار آسمان

رزاق بنده پرور و خلاق رهنما

دانی که در بیان اذاالشمس کورت

معنی چه گفته اند بزرگان پارسا؟

مرین یگانه اهل زمانه را یارب

به کام دولت و دنیا و دین ممتع دار

از ثنای امرا نیک نگهدار زبان

گر چه رنگین سخنی، نقش مکن دیواری

آنرا که بود عالم معنی مسخرش

دیدم به صورتی که ز عالم خبر نداشت

اگر ز عالم صورت گذشته ئی خواجو

بگیر ملکت معنی که مملکت آنست

چون پیکر مطبوعت در معنی زیبائی

صورت نتوان بستن نقشی بدلارائی

خواجو کسی که مالک ملک قناعتست

شاه جهان بعالم معنی گدای اوست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165