سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روان بر کوه خنگ کوه پیکر

بر اطرافش غلامان کمر زر

جوانی به قد راست، چون نیشکر

تراشیده اندام و بسته کمر

کمر بر میان بند چون کوهسار

ولیکن ثبات قدم گوش دار

جمشید جهانگیر که خاک کف پایش

تاج سر گردون مرصع کمر آمد

سعادت کسی را بود راهبر

که در خدمت شاه بندد کمر

به پیلان ز گنجینه بیرون برد

کلاه و کمر کوه کوه آورد

گر از کوه پرسی که در بحر و بر

که زیبد که بندند پیشش کمر؟

کمر بسته دارد به فرمان دیو

به گردون بر از دست جورش غریو

به گوهری ز کلام تو پیش تیر دبیر

مرصع کمر تو امان نمی ارزد

ز گنجور افسر عزت گهر جوی

مرصع جامه و زرین کمر جوی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165