سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از تو ایزد کجا پسند کند

انتظار تو دهر چند کند

نشناسد کسی چه داری خشم

لعل و گوهر مگر به گوهر چشم

هر چند همیشه تنگدل باشم

از تیر دو چشم بد سگال تو

کرد ویرا سؤال روح امین

سر ز بالا نهاده بر بالین

مرد را عقل دیده و دادست

غذی روح باده و بادست

روح صافی بمانده تن رفته

صدق مانده به جای و فن رفته

چارپا را اگر نکو داری

عقبات مهیب بگذاری

هر چند شکوفه بر درختان

چون دو لب دوست پر ثریاست

سینهٔ او گشاد روح نخست

هرچه جز پاک دید پاک بشست

شدم مهجور و رنجور تو زیراک

تو خوی عالم غدار داری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165