سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چند جستم ولیک دست نداد

قصه ای آنچنان نمی افتاد

بارنامه گزین که برگذری

این همه بارنامه روزی چند

بیش تو زان میان به باطل و حق

چند گویی تفاوت ما بین

تو چه دانی که زاستان قدم

چند راهست تا جهان قدم

شدم مهجور و رنجور تو زیراک

تو خوی عالم غدار داری

عاشقی را یکی فسرده بدید

که همی مُرد و خوش همی خندید

نفس حسیت پنج در دارد

روح عقلی یکی گذر دارد

مرد را عقل دیده و دادست

غذی روح باده و بادست

تا چند سنایی نوان را

چون خر به زنخ فرو گذارم

بند و غل توبهٔ نصوح بود

باغ دیدن غذای روح بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165