سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان و دل و دین بنده با تست

تا اینهمه را چگونه داری

سالها بهر انس روح القدس

بلبلی کرده بوستان ترا

شسته از آب زندگانی روح

از پی فتنه ارغوان ترا

چند زیر لبم دهی دشنام

تا ببندم میان زیان ترا

اگر چند تقصیر من ظاهرست

دلم بستهٔ بند مهر و وفاست

ناید ز جمال روح روحی

تا عشق تو در میان ندارد

از خیال جمال فطنت او

روح را غمگسار خواهد کرد

بارنامه گزین که برگذری

این همه بارنامه روزی چند

گاه خاک فسرده از تاثیر

بر تو ویران کند ده و آثار

که امام اسعدت همی خواند

چند باشی معطل و مبهم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165