سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نفس بی عقل احمقی باشد

نوح بی روح زورقی باشد

سرّ او بهر حلّ مشکلها

روح جانها و راحت دلها

در ره عاشقی طمع داری

که ترا کار بر نظام بود

چند روزی درین جهان بودم

بر سر خاک باد پیمودم

از پی گندمی درین عالم

چند باشی برهنه چون آدم

بر عرصهٔ شطرنج خوبی

از لطف هزار شاه داری

گفت کای رایتان شده تیره

چند گویید هرزه بر خیره

روزکی چند بود نوبت گل

روزه و توبه همه روز بجاست

ناید ز جمال روح روحی

تا عشق تو در میان ندارد

شرع او روح عقل روحانیست

رای تو یار دیو نفسانیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165