سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر عرصهٔ شطرنج خوبی

از لطف هزار شاه داری

چون ترا این سخن فتوح آمد

عاشقان را غذای روح آمد

جان من هردو را فدا بادا

روح را قولشان غذا بادا

جان و دل و دین بنده با تست

تا اینهمه را چگونه داری

از تو ایزد کجا پسند کند

انتظار تو دهر چند کند

که امام اسعدت همی خواند

چند باشی معطل و مبهم

چند گویی سنایی آن منست

با همه کس پلاس و با ما هم؟

گشته پشمینه پوش روح امین

از پی حلق او به حلقهٔ دین

مرد را عقل دیده و دادست

غذی روح باده و بادست

خلق او آمد از نکو عهدی

روح عیسی و قالب مهدی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165