سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دین به زیر کلاه داری تو

زان هوای گناه داری تو

آهن سرد چند کوبم من

خانه ویران و چند روبم من

صورت از عین روح بیخبرست

تن دگر دان که روح خود دگرست

به زبان خیره لاف چند زنی ؟ !

لاف نیز از گزاف چند زنی ؟ !

چون منی را چنین حزین داری

با غم و غصه همنشین داری

چه خبر داری از امام رییس

چه اثر داری از امام حرم

در هر خم زلف مشکبیزی داری

در هر سر غمزه رستخیزی داری

درِ او بوده جای روح القدس

پای او سجده جای روح القدس

به یکی بام گوش چون داری

به دو خانه خروش چون داری

بنه ار هیچ عشق آن داری

در میان آنچه بر میان داری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165