سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر زمان هجران نو زاید جهان از بهر من

خود جهان گویی به هجر عاشقان آبستن است

گه بعون همرهان چون آتش اندر دی بویم

گه به دست ملحدان چون آب در آبان شویم

چون بترک نفس گفتی پس شوی او را یقین

چون ز خود بیزار گشتی روی بنماید جمال

اوّل آن کو سؤال خود نکند

بد بُوَد خود سؤال بد نکند

روز نیمی به آفتاب اندر

همه شب زو به رنج و تاب اندر

همه چون نطق گنگ و بی معنی

همه چون بانگ نای پر دعوی

چون نمود او به دشمنان دندان

تنگ شد بر عدو جهان چو دهان

چون پیاز از لباس تو بر تو

لیک چون سیر گنده و بدبو

مترس ار در ره سنت تویی بی پای چون دامن

چو اندر شاهراه عشق بی سر چون گریبانی

آن دست و آن زبان که درو نیست نفع خلق

جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165