سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

او جدا کرد آن کسانی را سر از تن بی خلاف

کز جفا بی حرمتی کردند در بیت الحرام

ز بهر ده درم قلب را نداری باک

که بر کنی و بسوزی هزار بیت حرم

من چه گویم گر ز فردوس برین پرسی تو این

کز تو خوشتر چیست؟ گوید: مجلس قاضی حسن

هیولا چیست الله ست فاعل وین بدان ماند

که رنج بار بر گاوست و آید ناله از گردون

ای هوا بر دل نشانده چیست از لابرالاه

حصه ی تو هان بده انصاف، گر دین پروری

دلها همه آب گشت و جانها همه خون

تا چیست حقیقت از پس پرده و چون

دیوانه شدست عقل در ماتم تو

جان چیست که خون نگرید اندر غم تو

چیست به زین که نزد دشمن و دوست

بوته و کوره و ترازو اوست

علم او از برای یک تعلیم

گفته در بیت مال با زر و سیم

بلفضولی سؤال کرد از وی

چیست این خانه شش بدست و سه پی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165